+31 (0)765329610            info@aware-online.com
    Leeromgeving   |   Onderzoek   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   
Failissement

Hoe onderzoek ik de financiële status van een bedrijf of persoon?

In sommige OSINT-onderzoeken kan het van belang zijn om onderzoek te doen naar de financiële status van een bedrijf of persoon. Naast dat u bijvoorbeeld de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarcijfers kunt controleren (in het geval van rechtspersonen), is het ook handig om te kijken naar het Centraal Insolventieregister (CIR). In dit register worden gegevens over faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen bijgehouden. In deze blog leest u hoe u het Centraal Insolventieregister kunt gebruiken om onderzoek te doen naar de financiële status van bedrijven en personen.

Wat is het Centraal Insolventieregister?

Het Centraal Insolventieregister is een register van de Rechtspraak.nl. In dit register worden de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen bijgehouden. Genoemde gegevens zijn afkomstig uit lokale registers van verschillende rechtbanken. Wij leggen deze drie begrippen eerst voor u uit. Daarna leggen wij u uit hoe u kunt zoeken binnen het insolventieregister.

De Rechtspraak

#1: Wat is een faillissement?

Een faillissement houdt in dat een bedrijf of persoon diens schulden niet meer kan betalen. Een faillissement wordt door een rechtbank vastgesteld. Dit kan ofwel gebeuren op verzoek van schuldeisers ofwel op verzoek van het bedrijf of de persoon zelf. Met het vaststellen van een faillissement wordt er beslag gelegd op eventuele bezittingen en inkomsten. Dit betekent dat het failliete bedrijf of de failliete persoon niet meer over deze bezittingen en inkomsten kan beschikken. Een door de rechtbank aangestelde curator kan dit wel: de curator zal het faillissement (financieel) afwikkelen.

Let op: naast dat bedrijven (zoals besloten vennootschappen) failliet kunnen gaan, kunnen ook eenmanszaken failliet worden verklaard. Een faillissement van een eenmanszaak noemt men ook wel een persoonlijke faillissement. Ook maten (in geval van een maatschap) en vennoten (in geval van een vennootschap onder firma) kunnen persoonlijk failliet gaan.

#2: Wat is een surseance van betaling?

Een surseance van betaling houdt een uitstel van betaling in. Een uitstel van betaling kan door een rechter worden vastgesteld voor bedrijven die in financiële problemen verkeren en die (nog) niet failliet willen gaan. Het uitstel van betaling kan voor een periode van maximaal 1,5 jaar worden vastgesteld en in deze periode mogen schuldeisers hun schuld niet opeisen. Het bedrijf dat in surseance van betaling verkeert krijgt vanuit de rechtbank een bewindvoerder aangewezen welke bewindvoerder het bedrijf helpt: de bewindvoerder geeft advies, helpt bij de onderhandeling met schuldeisers en beheert (samen met het bedrijf) het vermogen. Ook beslist de bewindvoerder of er geld uitgegeven mag worden.

#3: Wat is een schuldsanering?

Voor bedrijven en personen die in financiële problemen verkeren is er in sommige gevallen een schuldregeling mogelijk. Het eerste onderdeel van deze schuldenregeling noemt men het minnelijke traject. In dit traject helpt een schuldhulpverlener om afspraken te maken met schuldeisers. Deze schuldeisers zijn niet verplicht om akkoord te gaan, doen zij dat echter wel dan noemt men dit een minnelijk akkoord.

Het tweede onderdeel betreft de wettelijke schuldsanering op grond van de “Wet schuldsanering natuurlijke personen” (Wsnp). Zoals de naam van de wet al zegt is deze wettelijke schuldsanering alleen mogelijk voor natuurlijk personen (zoals eenmanszaken, vennoten uit een VOF en maten uit een maatschap). De wettelijke schuldsanering kan door de schuldhulpverlener worden aangevraagd bij de rechtbank indien men er middels het minnelijke traject niet is uitgekomen. Eenmaal toegelaten tot de schuldsanering wordt er door de rechtbank een saneringsplan opgesteld waarmee schulden terugbetaald dienen te worden en binnen welke periode dat dient te gebeuren.

Waarom zou ik willen zoeken binnen het Centraal Insolventieregister?

Middels het Centraal Insolventieregister kunt u onderzoeken of een bedrijf of persoon failliet is, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit (in het geval van een natuurlijk persoon). Dit betekent met andere woorden dat u inzicht heeft in of een bedrijf of persoon in financiële problemen verkeert. Enerzijds is dit relevant wanneer u zaken met een bedrijf of persoon wil doen. U kunt immers beter inschatten of dit verstandig is of niet.

Anderzijds is het onderzoeken van de financiële situatie relevant wanneer u bijvoorbeeld in opdracht van uw cliënt onderzoek doet naar de mogelijkheden van een beslaglegging op het vermogen en de bezittingen van een debiteur. Een dergelijk onderzoek is vaak onderdeel van een zogeheten verhaalsonderzoek.

Zoeken binnen het Centraal Insolventieregister

Zoeken in het Centraal Insolventieregister kan op drie manieren. U kunt zoeken op natuurlijk persoon, u kunt zoeken op rechtspersoon of handelsnaam en u kunt zoeken op basis van insolventiekenmerken. Deze drie manieren staan hieronder nader omschreven. Belangrijk om te weten is dat de alle insolventiegegevens die in het Centraal Insolventieregister zijn opgenomen tot maximaal zes maanden na beëindiging van de insolventie te raadplegen zijn.

Centraal Insolventieregister

#1: Zoeken op natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eigenaar van een vennootschap, een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of een maat in een maatschap. Binnen het Centraal Insolventieregister kunt u naar faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijk personen zoeken. U kunt dat op de drie hieronder beschreven manieren doen.

Zoeken op natuurlijk persoon

#2: Zoeken op rechtspersoon/handelsnaam

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Binnen het Centraal Insolventieregister kunt u naar faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van rechtspersonen zoeken. U kunt dat op de hieronder beschreven drie manieren doen.

Zoeken op rechtspersoon of handelsnaam

#3: Zoeken op insolventiekenmerken

Naast dat u binnen het Centraal Insolventieregister kunt zoeken op natuurlijk personen en rechtspersonen, kunt u ook zoeken op basis van insolventiekenmerken. Met insolventiekenmerken worden kenmerken als de datum van de insolventie, de rechtbank waar een insolventie is uitgesproken en het type publicatie bedoeld. Met het type publicatie wordt bijvoorbeeld een uitspraak van een faillissement, een surseance van betaling of een schuldsanering bedoeld.

Zoeken op insolvatiekenmerken

Een voorbeeld

Hieronder hebben wij op basis van een KvK-nummer gezocht naar insolventiegegevens van een specifieke besloten vennootschap. Dit heeft geleid tot onderstaande twee (geanonimiseerde) resultaten.

Zoeken naar BV

Wij hebben doorgeklikt op het eerste zoekresultaat. Dit resulteerde in de onderstaande (geanonimiseerde) gegevens. Met deze gegevens weet u dat er door de rechtbank een faillissement is uitgesproken op 25 oktober 2022. U kunt vervolgens aan de hand van de gegevens zoeken naar een openbaar faillissementsverslag.

Resultaat zoeken BV

Meer weten?

In deze blog hebben wij een korte uitleg gegeven van de begrippen “faillissement”, “surseance van betaling” en “schuldsanering”. Wij hebben daarnaast uitgelegd hoe u binnen het Centraal Insolventieregister kunt zoeken naar faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen. Heeft u behoefte aan meer informatie over het doen van onderzoek naar de financiële situatie van een persoon of bedrijf? Of wenst u een onderzoek door ons uit te laten voeren? Neemt u dan contact met ons op of schrijf u in voor een van onze OSINT-trainingen.

Previous PostNext Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.